Vignette Logo Vignette Collaboration
  Top of Visible Context » กระบวนการการปรับโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกำหนดตำแหน่งภายใต้ส่วนราชการที่ฐานะเป็นกองหรือเทียบเท่าของส่วนราชการในสังกัด คค. » กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
PDF document

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

PDF document:  กฎกระทรวง...สนข.pdf   (88.1 KB)

Show: